farligaste virus
Image by Elliot Alderson from Pixabay

Här är åtta av de farligaste virus som någonsin plågat världen ###

Med coronaviruset hängandes över oss så ska vi kika på de farligaste virus som någonsin sett dagens ljus, och som skördat åtskilliga dödsoffer.

Hotet från nya virus som försöker ta kål på oss hänger som en kvarnsten runt våra halsar.

Medan Världshälsoorganisationen, Smittskyddsenheten och andra hälsoorganisationer övervakar coronaviruset, så fortsätter den snabba spridningen av COVID-19 runt om i världen.

Trots all modern sanitär praxis, förebyggande åtgärder och vaccin, så finns det mycket att frukta från dessa små imperialistiska patogener, osynliga för alla utom de kraftfullaste mikroskopen.

8 av de farligaste virus som världen någonsin skådat

farligaste virus
Image by obliviatee from Pixabay

Dessa virus som invaderar våra celler och replikerar sig sabbar cellerna ungefär som ett ”påtänt” rockband förstör ett hotellrum.

Trots världens all handsprit, ansiktsmasker och toalettpapper, så kan det inte rädda oss från några av historiens otäckaste virus och de fruktansvärda sjukdomar som följer i dess spår.

1 Ebolavirus

Ebolavirus
Image: NIAID, CC BY 2.0

Ebolavirus är det virus som orsakar ebolafeber, en hemorragisk feber, eller blödarfeber, med hög dödlighet.

Viruset tillhör familjen Filoviridae och är ett stavformat filamentöst negativt enkelsträngat RNA-virus (–ssRNA).

Ebolavirus är ett zoonotiskt virus som kan smitta människor och djur via blod och kroppsvätskor.

Ebolaviruset är en av de mest dödliga patogenerna för människor och icke-humana primater och måste handhas på de laboratorier som har den högsta skyddsklassen, skyddsklass 4.

Viruset angriper främst endotelceller och sprids via blodet ut i kroppen och orsakar nekros av kroppens celler, som leder till ett häftigt sjukdomsförlopp karakteriserat av blödningar ur kroppsöppningarna.

Dödligheten ligger på mellan 50–90%, det har dödat tusentals människor i afrikanska länder söder om Sahara sedan upptäckten 1976.

Det dödliga viruset är uppkallad efter Ebolafloden i Demokratiska republiken Kongo där det först rapporterades och klassificeras som en CDC biosäkerhetsnivå 4, a, BSL-4, vilket gör det till en av de farligaste patogenerna på planeten.

Symptomen börjar med huvudvärk och ont i halsen och fortskrider till större inre och yttre blödningar och multipel organsvikt. Det finns inget känt botemedel, de senaste fallen rapporterades i år i Kongo.

2 Marburgvirus

Marburgvirus är ett virus tillhörande virusfamiljen filovirus som orsakar blödarfeber. Det är nära besläktat med ebolaviruset och finns i samma områden i Afrika.

Namnet kommer av att det först upptäcktes i den tyska staden Marburg där laboratoriearbetare smittades av gröna apor från Afrika 1967.

Marburgfeberns symptom är: feber, huvudvärk, muskelvärk, diarréer, buksmärtor samt både invärtes och utvärtes blödningar, detta inträffar då endotelcellerna brister.

Marburgvirus
Image: Youtube

Marburgfeber smittar vid kontakt mellan människor. Det sprids med kroppsvätskor som blod, urin, svett, saliv och tårar, men kan hållas under kontroll med relativt enkla försiktighetsåtgärder.

Vissa virusstammar har dock en dödlighet på upp till 90 procent. Smittade patienter ska hållas i karantän och smittade djur avlivas.

1990 insjuknade en svensk man i viral hemorragisk feber, möjligen marburgfeber, efter hemkomst från Kenya. Han vårdades i Linköping, överlevde sjukdomen och några sekundärfall uppstod inte.

Det finns inget botemedel, och de senaste fallen rapporterades i Uganda 2014.

3 Hantavirus

Hantavirus
Image: National Science Foundation, Public domain, via Wikimedia Commons

Man känner till att ett tiotal hantavirusarter kan orsaka sjukdom hos människan. Hantavirusarterna bedöms i huvudsak vara värdspecifika, det vill säga att de normalt bara finns hos en värddjurart.

De smittade djuren förefaller inte få allvarliga symtom, utan det är först då smittämnet förs över till en annan djurart eller människan, som de individerna insjuknar.

Sjukdomarna hos människa indelas kliniskt i två grupper efter vilka organ som i huvudsak drabbas.

  • hemorragisk feber med renalt syndrom (HFRS) som drabbar njurarna och orsakar inre blödningar i hud och slemhinnor
  • hantavirusorsakat lungsyndrom (HPS) orsakar allvarliga lungskador med dödlighet upp till mellan 35 och 50%

Puumalavirus finns i Skandinavien och orsakar sorkfeber, som är en mild variant av HFRS medan andra som den Hantaanvirusorsakade östasiatiska ”Korean hemorragic fever” (svenskt namn saknas) är mycket allvarliga HFRS-sjukdomar.

4 Lassafeber

Detta BSL-4-virus ger oss ytterligare ett skäl till att undvika gnagare. Lassa bärs av en råttart i Västafrika som kallas Mastomys natalensis. Det är luftburet, åtminstone om du kommer för nära råttans avföring.

Namnet kommer från staden Lassa i Borno, Nigeria, där sjukdomen först upptäcktes 1969.

Det uppskattas att den drabbar mellan 300 000 och 500 000 människor årligen, med ungefär 5 000 dödsfall varje år.

Hos gnagaren är infektionen kronisk och asymptomatisk, och infekterade gnagare kan utsöndra virus med sin avföring under större delen av sitt liv.

Mastomys natalensis är den vanligaste gnagaren runt ekvatorn i Afrika, och äts ofta som delikatess, vilket gör bekämpning svår.

Under 2016 har ett importfall av Lassafeber inträffat i Sverige. En 73-årig kvinna som rest i Liberia blev smittad.

5 Rabiesvirus

Rabies har en lång och brokig historia som går ända tillbaka till 2300 f.Kr. I anteckningar noteras babylonier som blev galna och dog efter att ha blivit bitna av hundar.

Rabiesvirus
Image by Simon Gatdula from Pixabay

De goda nyheterna är att sjukdomen helt kan förhindras om det behandlas omedelbart med en serie vaccinationer. Vi har vaccinuppfinnaren Louis Pasteur att tacka för det.

Om den inte behandlas efter exponering, attackerar viruset det centrala nervsystemet och slutar oftast med döden.

Symtomen på en rabiesinfektion inkluderar hallucinationer, ett rasande och våldsamt beteende i vissa fall, där en del likställs med en zombie.

Smittkoppor

Smittkoppor (variola) var en extremt smittsam sjukdom med hög dödlighet som av Världshälsoorganisationen (WHO) 1980 förklarades utrotad.

Smittkoppor orsakades och spreds av ett virus från familjen poxviridae. Sjukdomen drabbade endast människor och fanns hos människan under mycket lång tid, minst 3 000 år.

Man beräknar att minst 300 miljoner människor dog i smittkoppor, till det kommer ett stort antal som blev blinda, döva, vanställda, eller som fick andra komplikationer. Viruset finns inte längre i vilt tillstånd, utan endast i laboratorier.

I Europa var smittkoppor 1700-talets stora infektionssjukdom. Den drabbade huvudsakligen barn eftersom den äldre befolkningen oftast var immun efter en genomgången infektion.

Det anses att ca 60 miljoner européer avled av smittkoppor under detta århundrade. Man tror att det var smittkoppor, överförd från européerna, som dödade miljontals indianer i Sydamerika under 1500-talet.

Det finns två varianter:

  • Den farligaste är Variola major med ca 30% dödlighet.
  • Variola minor är mildare med dödlighet på mindre än en procent.

7 Denguevirus

Farligaste virus  - Denguevirus
Photo by Gustavo Fring from Pexels

Den främsta dödsorsaken i tropikerna och subtropikerna är infektionen som orsakas av dengueviruset, vilket orsakar hög feber, svår huvudvärk och i värsta fall blödningar.

Ibland utvecklas denguefeber till en av två livshotande varianter. Den ena är hemorragisk denguefeber, även kallat Dengue-blödarfeber, vilken orsakar blödningar på grund av läckande blodkärl och låga nivåer av blodplättar (trombocyter).

Den andra är denguechocksyndrom (av engelska Dengue shock syndrome, DSS), som orsakar farligt lågt blodtryck

Den goda nyheten är att det är behandlingsbart och inte smittsamt. De dåliga nyheterna är att det inte finns något vaccin, och du kan lätt få det om du blir biten av en infekterad mygga – vilket innebär att cirka 3 miljarder människor befinner i riskzonen.

Varje år får omkring 50–100 miljoner människor denguefeber, varav ungefär 500 000 utvecklar allvarliga symptom och av dem dör cirka 12 500–25 000 personer. De första beskrivningarna av denguefeber härstammar från år 1779

8 Influensavirus

Influensavirus
Photo by Edward Jenner from Pexels

Inget virus har haft fler pandemier och utbrott än influensa. Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget.

De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det i stället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast.

Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Dess ursprung är okänt.

Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid.

Antalet döda motsvarar 3–6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.

Effektiva influensavacciner finns, och de flesta människor överlever lätta infektioner. Men sjukdomen är listig – viruset muterar ständigt och skapar nya stammar.

Tusentals stammar finns vid varje given tidpunkt, många av dem ofarliga, och tillgängliga vacciner täcker endast cirka 40 procent av stammarna varje år.

Introbild – Image by Elliot Alderson from Pixabay